Política de Qualitat

Política de qualitat de SERVICIOS TECNICOS DE APOYO I FORMATIVOS, S. L.

El principal objectiu que es pretén aconseguir amb la implantació d'un Sistema de la Qualitat en SERVICIOS TECNICOS DE APOYO I FORMATIVOS, S. L.(STAF. S.L.) és el de satisfer plenament les necessitats i expectatives dels clients i parts interessades, mitjançant el compliment dels seus requisits i la millora contínua dels processos, així com el compliment amb els objectius legals aplicables.

Això abasta multitud de factors com a presentació, preu, organització, etc. tots ells importants i que des d'un punt de vista ampli de la qualitat han de ser tractats de forma adequada i ser objecte d'atenció, a fi d'aconseguir unes prestacions de conjunt aptes que ens permetin aconseguir el nostre principal objectiu.

Es fa necessari, doncs, que la Qualitat sigui entesa, aplicada i posada al dia en tots els nivells de l'Empresa i en tots els col·laboradors externs de la mateixa. Cada empleat és responsable de la Qualitat del seu propi treball.

Un objectiu / línia estratègica de STAF,S.L. que surt de l’anàlisi de context realitzat constitueix un alt nivell de competitivitat al mercat, alhora que una rendibilitat adequada des del punt de vista intern.

És política establerta en STAF,S.L treballar sota un sistema de la qualitat documentat i verificat regularment per a la seva adequació i eficàcia. El sistema de la qualitat implantat satisfà els requisits aplicables de la norma ISO 9001.

El resultat final és el de garantir la consecució dels següents objectius:

-Augmentar la satisfacció dels clients i altres parts interessades.

-Augmentar la satisfacció dels empleats.

- Assegurar l'eficàcia econòmica.

Per al compliment d'aquests objectius la Direcció estableix les mesures necessàries per assegurar que el seu Sistema de la Qualitat:

- És difós a totes les àrees de l'Empresa.

- És entès.

- És aplicat.

- És revisat i lloc al dia.

La Direcció adquireix, a més, el compromís de proporcionar tots els mitjans materials i humans necessaris per portar a bon terme la Política de Qualitat de l'Empresa, i vetlla per tal que les condicions de treball siguin òptims mitjançant l’avaluació de riscos que es puguin produir als processos. La Direcció declara d'obligat compliment les exigències contingudes en la documentació que constitueix el Sistema de la Qualitat. Per a això crea una figura anomenada Cap de Qualitat que vetllarà perquè tots aquests aspectes se succeeixen d'una manera eficaç.

Barcelona, a 25 de maig de 2018

Gran Via Carles III, 17

08028 Barcelona

+34 93 411 85 85