Anglès

Nivell Avançat C1 (CAE)

Inscriu-te

CURSOS ACTIUS

Curs: Anglès C1

18/06/2019 - 09/10/2019

9:00h a 14:00h

dilluns a divendres

C/ Santa Eulàlia, 22 entlo.3ª

L'Hospitalet de Llobregat

Places disponibles

____

Inscriu-te al curs

Prova de nivell

Documentació oficial

Descripció

Família Professional: Serveis Socioculturals i a la Comunitat

Àrea professional: Formació i Educació

Denominació: Anglès C1

Codi: SSCE05

Nivell de qualificació: Nivell C1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL)

Competència general

Capacitar l'alumnat per utilitzar l'idioma amb flexibilitat, eficàcia i precisió per participar en tot tipus de situacions, en els àmbits personal, públic, acadèmic i professional, que requereixin comprendre, produir i processar textos orals i escrits extensos i complexos, en diverses varietats estàndard de la llengua, amb un repertori lèxic ampli, i que versin sobre temes tant abstractes com concrets, fins i tot aquells amb els quals el parlant no estigui familiaritzat.

Competència estratègica

Planificar el discurs tenint en consideració l'efecte que pot produir en l'oient. Utilitzar circumloquis i paràfrasi per suplir mancances de vocabulari i d'estructures. Identificar les claus contextuals, gramaticals i lèxiques per tal d'inferir l'actitud i la intenció i així preveure el que ocorrerà.Prendre la paraula per introduir comentaris adequadament o guanyar temps per mantenir l'ús de la paraula mentre es pensa.

Carrer Santa Eulàlia, 22 Entlo 3a 08902 L'Hospitalet de Llobregat

+34 93 411 85 85

Copyright © 2017 | Staf, S.L.