Anglès

Nivell Intermedi B2 (FCE)

Inscriu-te

CURSOS ACTIUS

Curs: Anglès B2

26/03/2019 - 17/06/2019

09:00h a 14:00h

dilluns a divendres

C/ Santa Eulàlia, 22 entlo. 3a

L'Hospitalet de Llobregat

Places disponibles

____

Curs: Anglès B2

26/03/2019 - 17/06/2019

15:00 a 20:00h

dilluns a divendres

C/ Santa Eulàlia, 22 entlo. 3a

L'Hospitalet de Llobregat

Places disponibles

____

Inscriu-te al curs

Prova de nivell

Documentació oficial

Descripció

Família Professional: Serveis Socioculturals i a la Comunitat

Àrea professional: Formació i Educació

Denominació: Anglès B2

Codi: SSCE04

Nivell de qualificació: Nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL)

Competència general

Capacitar l'alumnat per utilitzar l'idioma amb desimboltura i eficàcia en situacions habituals i més específiques que requereixin comprendre, produir i tractar textos orals i escrits, conceptual i lingüísticament complexos, en una varietat de llengua estàndard, amb un repertori lèxic ampli encara que no molt idiomàtic, i que versin sobre temes generals, actuals o propis del camp d'especialització del parlant.

Competència estratègica

Desenvolupar autonomia en la planificació de l'aprenentatge i en l'ús conscient de les estratègies. Planificar les tasques, contextualitzar i explotar els recursos lingüístics disponibles en cada situació, localitzar els que necessita, observar com funcionen i com s'adeqüen a la situació, realitzar inferències, construir llenguatge i sortejar llacunes d'informació.

Carrer Santa Eulàlia, 22 Entlo 3a 08902 L'Hospitalet de Llobregat

+34 93 411 85 85

+34 93 331 50 96

Copyright © 2017 | Staf, S.L.