Anglès

Nivell Pre-Intermedi B1 (PET)

Inscriu-te

CURSOS ACTIUS

Curs: Anglès B1

07/01/2019 - 25/03/2019

9:00h a 14:00h

dilluns a divendres

C/ Sta. Eulàlia, 22 entl.3a

L'Hospitalet de Llobregat


Complet!!

____

Curs: Anglès B1

25/04/2019 - 16/07/2019

15:00h a 20:00h

dilluns a divendres

C/ Sta. Eulàlia, 22 entl.3a

L'Hospitalet de Llobregat


Places disponibles

____

Inscriu-te al curs

Prova de nivell

Documentació oficial

Descripció

Família Professional: Serveis Socioculturals i a la Comunitat

Àrea professional: Formació i Educació

Denominació: Anglès B1

Codi: SSCE03

Nivell de qualificació: Nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL)

Objectiu general:

Utilitzar l'idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptiva i productivament, tant en forma parlada com escrita, així com per a mediar entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori lèxic comú no gaire idiomàtic, i que versin sobre temes generals, quotidians o d'interès personal.

Competència estratègica

Adquirir i desenvolupar estratègies d'aprenentatge diverses, utilitzant tots els mitjans al seu abast, incloses les tecnologies de la informació i la comunicació, per tal d'utilitzar la llengua estrangera de forma autònoma i per seguir progressant en el seu aprenentatge.

Carrer Santa Eulàlia, 22 Entlo 3a 08902 L'Hospitalet de Llobregat

+34 93 411 85 85

+34 93 331 50 96

Copyright © 2017 | Staf, S.L.