Anglès

Nivell Elemental A2 (KET)

Inscriu-te

CURSOS ACTIUS

Curs: Anglès A2

28/02/2019 - 24/04/2019

15:00h a 20:00h

dilluns a divendres

C/ Santa Eulàlia,22 entlo.3ª

L'Hospitalet de Llobregat

Places disponibles

____

Curs: Anglès A2

21/05/2019 - 01/10/2019

15:00 a 18:30h

dilluns a dijous

C/ Santa Eulàlia,22 entlo.3ª

L'Hospitalet de Llobregat

Places disponibles

____

Copyright © 2017 | Staf, S.L.

Inscriu-te al curs

Prova de nivell

Documentació oficial

Descripció

Família Professional: Serveis Socioculturals i a la Comunitat

Àrea professional: Formació i Educació

Denominació: Anglès A2

Codi: SSCE02

Nivell de qualificació: Nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL)

Objectiu general:

Capacitar l'alumnat per utilitzar l'idioma de manera senzilla però adequada i eficaç, sent capaç de comprendre, expressar-se i interaccionar, tant en forma parlada com escrita, en situacions quotidianes, que requereixin comprendre i produir textos breus, en diversos registres i en llengua estàndard, que versin sobre aspectes bàsics concrets de temes generals i que continguin expressions, estructures i lèxic d'ús freqüent.

Competència estratègica

Apropiació de la terminologia necessària. Comprensió del paper de l'error. Utilització de tècniques d'estudi i altres eines de treball.

Desenvolupament del propi estil d'aprenentatge, de l'autonomia i control del propi procés d'aprenentatge. Utilització de l'autoavaluació i la coavaluació com element de millora del procés.

Carrer Santa Eulàlia, 22 Entlo 3a 08902 L'Hospitalet de Llobregat

+34 93 411 85 85

+34 93 331 50 96